NCBR ogłasza nabór zgłoszeń na Instytucje Hostujące w ramach wspólnego przedsięwzięcia ARTIQ Centra Doskonałości AI

NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celu wspólnego przedsięwzięcia czyli zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości AI, rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

Centra Doskonałości AI to wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca utworzenia trzech Centrów Doskonałości dedykowanych tematyce AI (CD AI).

Do zgłoszenia  w charakterze Instytucji Hostujących mogą przystąpić podmioty naukowo-badawcze spełniające kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

  • uczelnie;
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227),
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227),
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Ba-dawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 i 2227),
  • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
  • Polska Akademia Umiejętności;
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

oraz

  • centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Nabór zgłoszeń będzie trwał od 8 kwietnia do 11 maja 2021 roku. Więcej informacji oraz Regulamin naboru zgłoszeń dostępne są na stronie NCBR.